Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Definice

Spotřebitelská smlouva: smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím.

Poskytovatel, provozovatel: Zbyněk Adam se sídlem 9. května 153, Kostomlaty nad Labem 289 21, Česká republika, IČO: 64729541, poskytující služby a produkty na webovém rozhraní www.leteckaskola.cz.

Kupující: fyzická, případně právnická osoba využívající služeb Provozovatele.

Držitel poukazu: kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch byl zážitek zakoupen a která může čerpat zážitek na základě zážitkového poukazu.

Zážitkový poukaz: je poukaz na zážitek s unikátním kódem a platností opravňující držitele poukazu k čerpání zážitku specifikovaného v tomto poukazu. Nedílnou součástí zážitkových poukazů jsou přiložené informace a podmínky realizace zážitku, kterými je Obdarovaný povinen se řídit.

Dárková poukázka: poukázka s unikátním kódem a platností opravňující držitele poukazu uplatnit slevu v hodnotě uvedené na této poukázce na nákup zážitku na stránce www.leteckaskola.cz.

Zážitek: služba, kterou nabízí Prodávající za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Spotřebitelská smlouva uzavřená na dálku: smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (zejména využitím webového sídla Provozovatele, elektronickou poštou, telefonicky atd.) bez jejich fyzické přítomnosti.

Uzavření smlouvy: objednávkou Kupujícího se rozumí návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem závazného souhlasu Provozovatele. Takovým souhlasem se rozumí potvrzení objednávky Provozovatelem.

Vztahy smluvních stran, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, v platném znění.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění realizace zážitku nabízeného Provozovatelem prostřednictvím webového rozhraní www.leteckaskola.cz a závazek Kupujícího uhradit sjednanou kupní částku za objednaný zážitek Provozovateli.

Práva a povinnosti smluvních stran

Provozovatel se zavazuje:
Dodat zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku specifikovanou v internetovém obchodě www.leteckaskola.cz v kupní ceně a za podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
Zajistit realizaci zážitku podle podmínek uvedených v jeho popisu u Poskytovatele služeb na základě prokázání se zážitkovým poukazem.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

Kupující je povinen uhradit cenu produktu nebo služby stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem) nebo v hotovosti.

Kupující má právo využívat objednané produkty a služby po přijetí platby na učet Poskytovatele.

Kupující souhlasí s doručením faktury v PDF formátu na e-mail uvedený v objednávce.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

 

Způsob objednávání

Objednávání je možné:
on-line na stránce www.leteckaskola.cz
e-mailem na adrese info@leteckaskola.cz
telefonicky na čísle +420 735 076 750

Provedením objednávky Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Ty jsou zároveň návrhem kupní smlouvy. Po zaslání objednávky bude Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky na uvedený e-mail. Smluvní vztah se stává pravomocným potvrzením objednávky Provozovatelem.

Platební podmínky

Všechny ceny uvedené na stránce www.leteckaskla.cz jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u Poskytovatele zážitku.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím je současně daňovým dokladem, dodacím a záručním listem.

Možnosti doručení a způsobu platby za zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku, jakož i přesné ceny za tyto způsoby doručení a platby jsou uvedeny na stráncewww.leteckaskola.cz a jsou platné v okamžiku objednání.

Převzetí zážitkového poukazu nebo dárkové poukázky Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací podmínky

Prodávající zašle dárkový poukaz, potvrzení objednávky, potvrzení o platbě na email uvedený v objednávkovém formuláři.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky při platbě za zboží na dobírku. Při ostatních způsobech platby začíná běžet dodací lhůta ode dne přijetí platby na účet Provozovatele.

Předpokládaná doba doručení uvedená na stránce www.leteckaskola.cz při konkrétním způsobu doručení má informativní charakter a není závazná.

Rezervace termínu realizace zážitku

Realizace zážitku je možná na základě žádosti o rezervaci termínu. Rezervace, stejně tak i realizace zážitku je možná pouze v rámci platnosti zážitkového poukazu.

Žádost o rezervaci termínu zážitku je Držitel poukazu povinen uskutečnit nejpozději 14 kalendářních dnů před navrhovaným termínem, pokud není v zážitkovém poukazu uvedeno jinak.

Žádost o rezervaci termínu je třeba zaslat e-mailem na adresu lety@leteckaskola.cz nebo telefonicky na čísle +420 735 076 750. Návrh rezervace musí obsahovat kód zážitkového poukazu, navrhovaný termín a čas realizace zážitku a kontaktní údaje Držitele poukazu.

 

Provozovatel následně:
Po prověření možnosti realizace zážitku u Poskytovatele služeb závazně potvrdí Držiteli poukazu navrhovaný termín a předá potřebné informace k realizaci zážitku, jako přesné místo konání zážitku, pokud je předem dané, a kontakt na Poskytovatele služeb. Tímto se rezervace termínu považuje za závaznou.
V případě, že v navrhovaném termínu není realizace zážitku možná, Držiteli poukazu navrhne náhradní termín. Po potvrzení tohoto termínu Držitelem poukazu mu Provozovatel předá potřebné informace k realizaci zážitku. Tímto se rezervace termínu považuje za závaznou.
nebo
Zašle na e-mailovou adresu Držitele poukazu kontaktní údaje na Poskytovatele služeb pro dohodnutí termínu realizace zážitku. Tímto se rezervace považuje za vyřízenou a termín sjednaný s Poskytovatelem služeb za závazný.

Závaznou rezervaci je možné změnit nejpozději 14 dní před termínem realizace, pokud není dohodnuto jinak.

Provozovatel, případně Poskytovatel služby má nárok na změnu termínu závazné rezervace z důvodu nepříznivého počasí, technických příčin nebo jiných nepředvídatelných okolností, které mohou narušit bezpečnost a proveditelnost Zážitku. V takovém případě má Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu. Držitel poukazu nemá nárok na kompenzaci, popřípadě náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě, že měl Držitel poukazu zájem o rezervaci termínu v období uvedeném v průvodním dopise, ale samotné uskutečnění nebylo až do vypršení platnosti zážitkového poukazu z technických důvodů možné, má Držitel poukazu nárok na bezplatné prodloužení platnosti poukazu.

Realizace zážitku

Držitel poukazu je povinen dostavit se na místo konání zážitku v dohodnutém datu a čase.

Držitel poukazu se na místě prokáže zážitkovým poukazem, který předá Poskytovateli služeb, případné jím pověřené osobě. Na základě předloženého zážitkového poukazu bude Držiteli poukazu umožněno absolvování Zážitku.

V případě, že Držitel poukazu, případně další osoby s ním přítomné před nebo během absolvování zážitku nedodrží podmínky uvedené v popisu zážitku, nedodrží pokyny instruktorů, případně jiných odpovědných osob pověřených Poskytovatelem služeb, budou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zrušení nebo přerušení realizace zážitku bez nároku Držitele poukazu na absolvování zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě nedostavení se Držitele poukazu na místo konání zážitku v dohodnutém datu a čase, nemá Držitel poukazu nárok na absolvování zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

Platnost poukazu

Platnost zážitkového poukazu je 12 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno jinak.

Platnost zážitkového poukazu je pevná a není možné ji prodloužit, pokud není dohodnuto jinak. V případě nevyužití v rámci platnosti nemá Kupující nebo Držitel poukazu nárok na vrácení částky za nevyužité služby.

Uplatnění dárkové poukázky

V případě, že Kupující nebo Držitel poukazu je držitelem dárkové poukázky, má možnost uplatnit slevu ve výši uvedené na poukázce prostřednictvím internetového obchodu www.leteckaskola.cz.

Reklamace

Reklamaci objednaného zážitkového poukazu nebo realizace zážitku je nutné provést neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od zjištění vady, a to písemně, případně e-mailem na adresu info@leteckaskola.cz.

Kupující, respektive Držitel poukazu je povinen v reklamaci uvést detailní popis vady a kód poukazu, ke kterému se reklamace vztahuje.

Provozovatel je povinen do 30 dnů od doručení reklamaci vyřešit. V případě zamítnutí reklamace je povinen zaslat písemné vyjádření poštou, případně e-mailem Kupujícímu, resp. Držiteli poukazu.

V případě oprávněné reklamace má Kupující, resp. Držitel poukazu právo na kompenzaci, slevy, případně odstoupení od smlouvy.

Storno objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od dodání zboží. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Toto písemné oznámení o odstoupení od smlouvy je nutné zaslat spolu se zážitkovým poukazem nebo dárkovou poukázkou, dokladem o jeho koupi a číslem účtu, na který má být vrácena částka poukázána.

Provozovatel je povinen vrátit plnou částku za zboží do 14 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s potřebnými náležitostmi. V případě vrácení zboží Kupujícím v zákonné lhůtě náklady na vrácení zboží hradí Kupující.
V případě, že Kupující chce od smlouvy odstoupit po uplynutí 14 dnů od doručení, je možné vrátit zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku do 30 dnů od jejího doručení. V takovém případě bude Kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 15 % z celkové hodnoty, minimálně však ve výši 300 Kč. O tuto částku bude snížena částka zaslána na účet Kupujícího.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních povinností Kupujícího, resp. v případě nemožnosti realizace objednaného zážitku ze strany Poskytovatele služby.

Kupující nebo Držitel poukazu může odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti realizace objednaného zážitku ze strany Poskytovatele služby nebo Provozovatele. V takovém případě má Kupující nebo Držitel poukazu nárok na:
Vrácení plné výše kupní ceny daného zážitku. V takovém případě je Provozovatel povinen do 14 kalendářních dnů zaslat tuto částku na účet Kupujícího nebo Držitele poukazu.
nebo
Výměnu za jiný zážitkový poukaz ve stejné nebo nižší ceně než cena daného zážitkové poukazu v době jeho zakoupení. V případě zájmu o výměnu za zážitkový poukaz ve vyšší ceně Kupující nebo Držitel poukazu uhradí rozdíl mezi těmito cenami.

Soukromí

Zbyněk Adam jako provozovatel internetového obchodu www.leteckaskola.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.leteckaskola.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání Kupujícího nebo Držitele poukazu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od okamžiku, kdy s nimi Kupující vyjádřil souhlas, pokud není písemně dohodnuto jinak.